Month: April 2020

ค่า pH และ EC สำหรับปลูกพืชแต่ละชนิด

การควบคุมค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช โดยทั่วไปเมื่อพืชยังเล็กจะมีความต้องการ EC ที่ต่ำ และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพืชมีการเจริญเติยโตที่มากขึ้น และพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ EC ที่แตกต่างกัน

อ่านต่อ