Month: March 2015

เจาะน้ำบาดาล

เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ยังไม่มีระบบน้ำประปาเข้ามาถึง จึงจำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับก่อสร้าง และหากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ระบบประปายังเข้ามาไม่ถึงก็จำเป็นต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลไปด้วย

อ่านต่อ