Month: March 2012

ทำไมคำว่า”ไทย” ต้องมี “ย” ยักษ์

คำว่า ไทย ซึ่งเขียนโดยมีอักษร ย ยักษ์ สะกด หรือเคียงอยู่กับ ท ทหาร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามว่า ไทย 1 (ไท) น. ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

อ่านต่อ

รู้ไว้ไม่เป็นหนี้ กับวิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง

ทุกวันนี้ ไม่ว่าเราจะทำธุรกรรมอะไร ไม่ว่าทางการเงิน การติดต่อราชการ หรือการสมัครงาน ก็จะต้องใช้บัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนของเรา

อ่านต่อ