ความนิยมในการเล่นไก่ชน

ความนิยมในการเล่นไก่ชน

ความนิยมของไก่พื้นบ้านนั้นแยกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การบริโภคเนื้อไก่บ้าน การเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงาม และการเลี้ยงไว้เพื่อกีฬาชนไก่ โดยลักษณะเด่นของไก่พื้นบ้านคือการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ และการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่อธุรกิจนั้นเริ่มเป็นที่ได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจไก่พื้นบ้านเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสและเป็นธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม และการเลี้ยงที่ได้มีการดัดสายพันธุ์ไก่ชนและไก่พื้นบ้านในประเทศไทยจำแนกได้เป็น 4 พันธุ์ใหญ่ๆ คือ ไก่อูหรือไก่ชน ไก่แจ้ ไก่ตะเภา และไก่ลูกผสมหรือไก่กลายพันธุ์ ไก่พื้นเมืองไทยยังมีคุณลักษณะเด่นโดยเฉพาะเนื้อแน่น และรสชาติอร่อย ทำให้เป็นที่นิยมบริโภค  ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดคือ ไก่ที่มีผิวหนังสีเหลืองและสีขนดำ นอกจากนี้ความนิยมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านบางส่วนนั้นเป็นการเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงามเพื่อประกวดแข่งขันกัน และเลี้ยงไว้ในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะไก่ชนจนในที่สุดด้วยความนิยมมากก็ได้เริ่มมีการพัฒนา จากกีฬาไก่ชนตามบ่อน มาเป็น ไก่ชนออนไลน์  ซึ้งเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ ที่ได้มีการแพร่กระจายการเล่นไก่ชนออนไลน์กันทั่วโลก

จากสถิติของกรมปศุสัตว์

ในจำนวนไก่พื้นบ้านทั้งหมดนั้นนอกจากส่วนใหญ่จะเป็นการ เลี้ยงเพื่อป้อนตลาดในลักษณะเนื้อไก่และไข่ไก่แล้ว ไก่อูหรือไก่ชนนั้นก็เป็นไก่พื้นบ้านอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงเพิ่มขึ้นจำนวนไก่พื้นเมืองในประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 เท่ากับ 57.76 ล้านตัว โดยมีจำนวนฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ในแต่ละภาค ดังนี้

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 43.5
  • ภาคเหนือร้อยละ 34.0
  • ภาคกลางร้อยละ 12.8
  • และภาคใต้ร้อยละ 9.8

ประเภทฟาร์มมีประมาณ 6,785 ฟาร์ม แยกเป็น

  • ฟาร์มขนาดเล็ก(จำนวนไก่พื้นเมืองต่ำกว่า 1,000 ตัว)ร้อยละ 87.5
  • ฟาร์มขนาดกลาง(จำนวนไก่พื้นเมือง 1,001-2,000 ตัว) ร้อยละ 4.4
  • ฟาร์มขนาดใหญ่(จำนวนไก่พื้นเมืองมากกว่า 2,000 ตัว) ร้อยละ 8.1

ชนไก่ - วัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคใต้

การพัฒนาธุรกิจไก่ชนในอนาคต

เนื่องจากความตื่นตัวในการเลี้ยงไก่ชนนั้นมีค่อนข้างมาก และมูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจไก่ชนนับว่ามหาศาลทีเดียว กรมปศุสัตว์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนไทย จึงพยายามนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ซึ้งในปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับไก่พื้นบ้านทั้งในด้านการผลิตและการตลาดนั้นมีรายละเอียดเฉพาะในเรื่องไก่ชนพร้อมกับการจัดทำยีนส์แบงก์หรือธนาคารน้ำเชื้อไก่ชนไทยที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะทำการรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์ น้ำเชื้อสายพันธุ์ต่างๆเอาไว้ ซึ่งจะเปิดให้บริการน้ำเชื้อไก่ชนสายพันธุ์ต่างๆที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งจะเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจไก่ชนในอนาคตและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนไก่เพื่อรองรับสายพันธุ์ไก่ชนที่ดีอีกต่อไปด้วย

การซื้อไก่ชนของลูกค้าในต่างประเทศ

โดยอย่างยิ่งในตลาดของการส่งออก ที่สำคัญของไก่ชนส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ้งส่วนการซื้อไก่ชนของลูกค้าในต่างประเทศนั้นมักจะมีนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อซื้อขาย อันเนื่องจากกีฬาไก่ชนเป็นกีฬาและวัฒนธรรมพื้นบ้านในประเทศแถบเอเชียมาเป็นเวลาช้านาน และเนื่องจากในญี่ปุ่นก็นิยมการชนไก่เช่นเดียวกัน ในเวียดนามกีฬาไก่ชนถือเป็นวัฒนธรรมและ ประเพณี และในจีนนั้นกีฬาไก่ชนนิยมแพร่หลายมาก อย่างไรก็ตามไก่ชนของไทย ก็เริ่มมีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และไต้หวัน อีกทั้งยังมีโอกาสในการส่งออกไก่ชน ไปยังญี่ปุ่น เวียดนามและจีน นับเป็นความก้าวหน้าของวงการไก่ขนของประเทศไทยเรา

ราคาไก่ชน

ราคาไก่ชน มักจะถูกกำหนดราคาตามอายุไก่โดยเฉลี่ยและ ความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะในลักษณะปากต่อปาก จากผลงานของคนที่ซื้อไปแล้วนำไปชน อีกกลุ่มหนึ่งทราบข่าวจากสื่อต่างๆก็จะมีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์โดยจะบอกขนาดและลักษณะไก่ที่ต้องการ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับราคาตัวละไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงราคาตัวละเป็นหมื่นบาทหรือมากกว่านั้น ซึ้งตลาดไก่ชนในประเทศมีอยู่ทั่วประเทศในทุกๆจังหวัด ที่สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง  โดยบางฟาร์มมีการจัดทำกล่องใส่เป็นการเฉพาะ มีตรายี่ห้อและชื่อของฟาร์มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุไว้ข้างๆกล่องอีกด้วยและหลังจากนั้นทางฟาร์มไก่ชนก็จะจัดส่งให้ กับลูกค้าที่ได้สั่งซื้อ